Pro Bono Case

Non-profit Organization

Partners & Co מקיימת שיתופי פעולה הדוקים עם עמותות וארגונים העוסקים בתרומה חברתית לאוכלוסיות מוחלשות. עם שיתופי הפעולה המרכזיים של הרשת ניתן למנות את שיתוף הפעולה עם "הקו של אורלי וגיא" וארגונים נוספים.